Vol 1, No 02 (2017)

Jurnal Edunomika, Vol. 01, No. 02, 2017