Tinjauan Qawaid Fiqhiyah Muamalah Terhadap Transaksi Dropship

Alfi Nur Khoiriyah

Abstract

Transactions using dropship system have been very popular since the development of digital transactions in the marketplace. So that there is no doubt or ambiguity with this transaction, it is necessary to study the legal basis of muamalah itself. Writing this article using literature study as a method of writing. There are three contracts that are used as an alternative to the permissibility of dropship transactions, namely salam, wakalah, and samsarah. The use of the contract can be used according to the conditions and capabilities of the people who do.

Keywords

Qawaid Fiqhiyyah, Muamalah, E-commerce, Dropship System

Full Text:

PDF

References

Al-Muqtadir, Ibrahim bin Fatih bin Abd. 2006. Uang Haram. Jakarta: Amzah.

Ambarwati, Dwi Rani. 2019. “Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam.” UIN Sumatra Utara.

Bariroh, Muflihatul. 2016. “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” Ahkam 4 (2): 199–216.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika 21 (1): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.

Hanifuddin, Iza. 2014. “Fiqih Samsarah.” Sumatra Barat: STAIN Batusangkar Press.

Hasbi, and Yusri. 2022. "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Hautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab (03): 420-438

Muhammad, Ayub. 2009. Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah. Terj. Adit. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pramayanti, Dian Ikha, and Fauzan Januri. 2023. “Akad Salam Dan Wakalah Dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Kaidah Fikih Ekonomi.” Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam 7 (1): 405–21.

Rohayana, Ade Dedi. 2008. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah. Jakarta: Media Pratama.

Syafi’ie, Rahmat. 2004. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

Tarmizi, Erwandi, and Muhammad Maulana Hamzah. 2021. "Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer." iltizam Journal of Shariah Economic Research (5): 103-113.

Veithzal Rivai. 2012. Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Quran Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw Dalam Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara.

Yazid, Muhammad. 2017. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. 2nd ed. Surabaya: Imtiyaz.

Zaki, Muhammad. 2019. "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syaiah." Istikhlaf (1): 32-47.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.